Printvenlig udgave af vedtægt
 

VEDTÆGT

for Taastrup Nykirke Kirkegård

Høje-Taastrup kommune - Høje-Taastrup provsti - Helsingør stift

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1.

Kirkegården ejes af Taastrup Nykirke Sogn og bestyres af Taastrup Nykirke sogns menighedsråd. 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirke­gårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirke­gårdsleder stillingen og kirkegårdsvedtægten.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.

Kirkegårdslederen fører et eksemplar af kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kirkegårdskort opbevares på mindst to forskellige lokaliteter.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kirkegårdskort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder 

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse 

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7

Begæring om erhvervelse af brugsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1)   havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

2)   havde ægtefælle, registreret partner, (1)samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

 Stk.1. Såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

 Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til begravelse af andre efter menighedsrådets godkendelse.

Stk. 3. Ved udlæggelse af gravplads til en i pkt. 2 nævnte person, skal der på begæring herom samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende i pkt. 2 nævnte person ved siden af den anviste gravplads. Denne bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af brugsret efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsret for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb.

Stk. 9. Reservation af gravsteder muligt for en periode af 5 år ad gangen, hvis man har tilknytning til Taastrup Nykirke Sogn. Reservationen kræver at man betaler for erhvervelse af brugsretten, pleje og vedligeholdelse af hæk og stenkanter samt almindelig pleje og vedligeholdelse af gravstedet.

(1)Ved samlever forstås en person, som de sidste to år af den afdødes liv havde samme folkeregisteradresse som denne.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken brugsret er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10

Brugsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11

Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Fornyelse kan ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Stk. 2. Sker en sådan henvendelse ikke, sender kirke­gårdslederen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 12 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.
 

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsret til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
 

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Kirkegårdens ansatte foretager obligatorisk sætning og vedligeholdelse af hæk og stenkanter. Prisen herfor opkræves som engangsbeløb ved erhvervelse og fornyelse. 

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af brugsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
 

Gravstedernes beplantning og udsmykning

§ 15

Beplantning af gravsteder med buske og småtræer må kun ske efter aftale med kirkegårdslederen og med dennes godkendelse. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse ødelægger hække og/eller skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. 
 

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, og kun med professionel assistance, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. For at undgå ulykker med væltede gravsten, skal enhvergravsten over 60 cm i højden kunne modstå et træk på 35 kilo uden at vælte. Hvis en kontrol viser, at en opsat gravsten ikke kan bestå testen, vil gravstenen uden yderligere varsel, samt uden ansvar for Taastrup Nykirke. Gravstedsejer vil blive kontaktet.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsudvalget må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til den til enhver tid gældende lov om folkekirkes kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsudvalgets) begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsudvalget).
 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af kirkegårdsudvalget bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i takstbladet fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.  

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
 

§ 19

Kirkegården vedligeholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter priserne i takstbladet. 

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Stk. 5. For arbejder udover renholdelse betales særskilt efter regning.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år. En børnegrav er en grav, hvor afdøde ikke er fyldt 12 år.
 

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 1,25 x 2,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.
 

§ 22

Anvendes jern-, mahogni-, zink- eller egetræskister - med menighedsrådets godkendelse - skal brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.


§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.
 

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. 

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, og af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.
 

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.
Askeurner til den ukendte askefællesgrav skal være af et let forgængeligt materiale, som vil være omsat inden for fredningsperioden. Materialet skal være af papir, pap, barkfibre eller lignende.
 

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

 

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.
 

§ 29

Bisættelser finder normalt sted på alle hverdage senest kl. 14.00 helligdage undtaget.

Begravelser finder normalt sted på alle hverdage senest kl. 13.00 helligdage undtaget.

Der kan dispenseres fra ovennævnte tider i særlige tilfælde. 

 

C. Ordensbestemmelser
 

§ 30

1.  Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.

2.  Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3.  Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4.  Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

5.  Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads, og affald henlægges i de opstillede affaldsstativer.

6.  Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7.  Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8.  Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9.  Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.

11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

14. Til ralbelægning må skærver af for eksempel granit ikke anvendes. 

15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

16. Hunde må ikke medtages på kirkegården. 

17. Udsmykning, ud over gravminder, beplantning og sten/grus flader, skal være udført i naturmaterialer, og må kun anbringes efter aftale med kirkegårdslederen. Ikke aftalte udsmykninger skal fjernes af kirkegårdens     personale. Det fjernede opbevares og udleveres indenfor 1 år, ved henvendelse fra gravstedsholder.

18. Elektrisk lys, herunder solcellelamper, må ikke opsættes.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende vil medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen har pligt til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

D. Takster

Der henvises til kirkegårdens gældende takstblad

 

 Tillæg
 

Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260.

Anvendelse:
Afdelingen udlægges som urnegravsteder.
Der kan udlægges gravsteder med 1 gravplads. I denne er der plads til 4 urner. Gravstederne anvises efter ønske.

Afdelingens anlæg og vedligeholdelse:
Afdelingen udlægges i enkelte gravsteder. Thujahæk plantes til adskillelse af gravstederne. Fortil sættes en brostenskant. Gravstedet anlægges til ens størrelse på 1m2. Ved anlæg af gravstedet skal planter og gravminde placeres sådan, at hække ikke tager skade.

Gravminder:
Der må placeres ét gravminde på hvert gravsted. Højst tilladte størrelse på gravmindet er 70 x 70 cm. Anskaffelse af gravminde til gravstedet er frivilligt.

Udsmykning:
Det er tilladt at plante enårige forårs- og sommerblomster foran gravstenen. Der må stilles levende lys og vaser  på gravstedet. Vaser må tillige nedgraves.

Renholdelse m.m.:
Renholdelse påhviler kirkegården. Forårs- og sommerblomster, samt granpyntning kan tilkøbes. 

Takst:
For vedligeholdelse af gravsted betales i en fredningsperiode følgende: Jævnfør takstblad

 
For erhvervelse af gravstedet, gravning af graven m.m. henvises til kirkegårdens vedtægt.
 

Regulativ for kirkegårdens afdeling 13 nr. 001-060.

 Anvendelse:
Afdelingen udlægges som urnegravsteder.
Der kan udlægges gravsteder med 1 gravplads. I denne er der plads til 4 urner. Gravstederne anvises efter ønske.

Afdelingens anlæg og vedligeholdelse:
Afdelingen udlægges i enkelte gravsteder. Brosten sættes til adskillelse af gravstederne. Fortil sættes også en brostenskant. Gravstedet anlægges til ens størrelse på 1m2. Ved anlæg af gravstedet skal planter og gravminde placeres sådan, at baghækken ikke tager skade.

Gravminder:
Der må placeres ét gravminde på hvert gravsted. Højst tilladte størrelse på gravmindet er 70 x 70 cm. Anskaffelse af gravminde til gravstedet er frivilligt.

Udsmykning:
Det er tilladt at plante enårige forårs- og sommerblomster foran gravstenen. Der må stilles levende lys og vaser  på gravstedet. Vaser må tillige nedgraves.

Renholdelse m.m.:
Renholdelse påhviler kirkegården. Forårs- og sommerblomster, samt granpyntning kan tilkøbes. 

Takst:
For vedligeholdelse af gravsted betales i en fredningsperiode følgende: Jævnfør takstblad.

 
For erhvervelse af gravstedet, gravning af graven m.m. henvises til kirkegårdens vedtægt.
 

Regulativ for kirkegårdens afdeling U1 nr. 001-176.

 Anvendelse:
Afdelingen udlægges som urnegravsteder.
Der kan udlægges gravsteder med 1 gravplads. I denne er der plads til 4 urner. Gravstederne anvises efter ønske.

Afdelingens anlæg og vedligeholdelse:
Afdelingen udlægges i enkelte gravsteder. Brosten sættes til adskillelse af gravstederne. Fortil sættes også en brostenskant. Gravstedet anlægges til ens størrelse på 1m2. Ved anlæg af gravstedet skal planter og gravminde placeres sådan, at baghækken ikke tager skade.

Gravminder:
Der må placeres ét gravminde på hvert gravsted. Højst tilladte størrelse på gravmindet er 70 x 70 cm. Anskaffelse af gravminde til gravstedet er frivilligt.

Udsmykning:
Det er tilladt at plante enårige forårs- og sommerblomster foran gravstenen. Der må stilles levende lys og vaser  på gravstedet. Vaser må tillige nedgraves.

Renholdelse m.m.:
Renholdelse påhviler kirkegården. Forårs- og sommerblomster, samt granpyntning kan tilkøbes. 

Takst:
For vedligeholdelse af gravsted betales i en fredningsperiode følgende: Jævnfør takstblad.

 
For erhvervelse af gravstedet, gravning af graven m.m. henvises til kirkegårdens vedtægt.
 

Regulativ for kirkegårdens afdeling 9E nr. 001-090. 

Anvendelse:
Afdelingen udlægges som fællesgrav til kistebegravelser.
Der kan udlægges gravsteder med 1 eller 2 kistegravpladser. Gravstederne anvises i rækkefølge.

Afdelingens anlæg og vedligeholdelse:
Afdelingen udlægges i plæne. Thujahæk plantes til adskillelse af gravrækkerne. Der anlægges bed foran thujahækken i en bredde på 1,00 m. Bedet anlægges, beplantes og vedligeholdes af kirkegården.

Gravminder:
Der må placeres ét gravminde på hvert gravsted. Højst tilladte størrelse på gravmindet er 70 x 70 cm for dobbeltgravsteder og 60 x 60 cm for enkeltgravsteder. Anskaffelse af gravminde til gravstedet er frivilligt.

Udsmykning:
Det er tilladt at plante enårige forårs- og sommerblomster foran gravstenen. Der må stilles levende lys og vaser  på gravstedet. Vaser må tillige nedgraves.

Renholdelse m.m.:
Renholdelse påhviler kirkegården. Forårs- og sommerblomster, samt granpyntning kan tilkøbes. 

Takst:
For vedligeholdelse af gravsted betales i en fredningsperiode følgende: Jævnfør takstblad

 
For erhvervelse af gravstedet, gravning af graven m.m. henvises til kirkegårdens vedtægt.


Information fra kirkegården: 

Kendt kistefællesgrav i græsplæne på Taastrup Nykirke kirkegård.

 Ved valg af denne type gravsted opnår man fordelene ved en fællesgrav m.h.t. pris og pasning. Samtidigt får man muligheden for at markere graven med mindeplade (gravsten) og blomster.

 Der må lægges navneplade ned i gravstedet, men det er ikke et krav. Navnepladen skal måle 40 X 60 cm, og inskriptionen skal være graveret i pladen. 

 Det er ikke tilladt at grave eller plante i plænen.

 Der skal ved gravstedserhvervelsen anskaffes en eller to plænevaser til blomster eller buketter. Vaserne købes på kirkegårdskontoret. Når plænerne skal slås og renholdes, vil kirkegårdens personale flytte blomster og buketter, som ikke er placeret i vaserne, til den fælles blomsterplads. Kun ægte blomster er tilladt. Der må stilles lys på gravstederne, og til jul må der lægges puder og kranse. Al vedligeholdelse og oprydning af plænerne påhviler kirkegårdens personale. 

 Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år. 

 Afdelingerne for plænegravpladser er tænkt og anlagt som en fælles gravplads med mulighed for den enkelte for at sætte et personligt præg på gravpladsen – dog med de nævnte begrænsninger. Hvis man har behov for større frihed til at præge gravstedet, bør man vælge det traditionelle kistegravsted, hvor der er større valgfrihed m.h.t gravsten og anden udsmykning af gravstedet.


Information fra kirkegården:

Kendt urnefællesgrav i græsplæne på Taastrup Nykirke kirkegård.

Afdelingerne G1, G2 og G3 er alle plænegravpladser til urner. Hvert gravsted er 1 X 1 m, og der er plads til 4 urner i hvert gravsted. Ved valg af denne type gravsted opnår man fordelene ved en fællesgrav m.h.t. pris og pasning. Samtidigt får man muligheden for at markere graven med mindeplade (gravsten) og blomster.

Efter en bisættelse, hvor afdødes urne skal nedsættes på afd. G, vil blomsterne fra bisættelsen blive lagt på den fælles blomsterplads ved plænen. 

De pårørende kan deltage ved urnenedsættelsen efter aftale med kirkegårdskontoret. Urnenedsættelse finder normalt sted indenfor 3 måneder efter brændingen. 

Urnegravstederne bliver anvist i rækkefølge. Der må lægges navneplade ned i gravstedet, men det er ikke et krav. Navnepladen skal måle 40 X 50 cm, og inskriptionen skal være graveret i pladen. 

Det er ikke tilladt at grave eller plante i plænen.

Der skal ved gravstedserhvervelsen anskaffes en eller to plænevaser til blomster eller buketter. Vaserne købes på kirkegårdskontoret. Når plænerne skal slås og renholdes, vil kirkegårdens personale flytte blomster og buketter, som ikke er placeret i vaserne, til den fælles blomsterplads. Kun ægte blomster er tilladt. Der må stilles lys på gravstederne, og til jul må der lægges puder og kranse. Al vedligeholdelse og oprydning af plænerne påhviler kirkegårdens personale. 

Fredningstiden for askeurner er 10 år. Gravstederne på afd. G kan herefter fornys for mindst 5 år ad gangen.

Afd. G er tænkt og anlagt som en fælles gravplads med mulighed for den enkelte for at sætte et personligt præg på gravpladsen – dog med de nævnte begrænsninger. Hvis man har behov for større frihed til at præge gravstedet, bør man vælge det traditionelle urnegravsted, hvor der er større valgfrihed m.h.t gravsten og anden udsmykning af gravstedet.